Arkiv

Utebliven avgiftsbetalning

Om du inte betalar din avgift i tid får du en påminnelse. Vid utebliven betalning går fakturan till inkasso. Om du fortfarande inte kan betala går ärendet till Kronofogden och därefter till indrivning. Väljer du att sälja innan indrivning och

Tomtgränser

Vår tomt innefattar byggnader, två gator och ett stort grönområde. Total storlek på tomten är 41 814 kvadratmeter. Var tomtgränserna går kan du se på kartan här. Klicka på den för större bild. Tomtgränser till varje bostadsrätt finns på ritning här.

Vem svarar för underhållet

Det som styr detta är Bostadsrättslagens 7 kapitel och 12 paragraf. Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Vad denne är ansvarig för inne i sin lägenhet styrs av föreningens stadgar, men normalt är det allt som

Styrelsens/medlemmarnas åligganden

Omvänd bevisbörda – styrelsen måste bevisa att vi följer reglerna. Kunskapskrav – vi måste vara uppdaterade i miljöfrågor. Försiktighetsprincipen – vidta åtgärder vid risk för människors hälsa/miljö. Vi får inte sälja/använda skadliga produkter. STYRELSENS ÅLIGGANDEN Av medlemmar rapporterade miljöproblem måste

Brandceller

Brandväggar finns mellan samtliga lägenheter, från grunden upp till taket. Det finns därmed också brandvägg mellan de olika lägenheternas vindsutrymmen.

Otätt fönster

Läs här om fönsterbyte.     Bostadsrättsföreningens stadgar styr vem som skall stå för fönsterbytet. I detta fall är det föreningen som skall bekosta detta. Men det är styrelsen som beslutar när bytet skall ske. Detta i sin tur beror

Lokala stadgar och ordningsregler

Boedeinformation i mapp I Riksbyggens normalstadgar står att som bostadsrättshavare har man att följa de lokala ordningsregler som finns. Det skall finnas en mapp med information till bostadsrättsinnehavaren i varje lägenhet. Vi uppdaterar regler och information med vissa års mellanrum. Nya

Vem äger lägenheten

Du köper rätten att nyttja en lägenhet och du blir skyldig att underhålla den. Du blir samtidigt medlem i föreningen som i sin tur äger fastigheten.

Lägenhetsnummer

Skattemyndigheten och Lantmäteriet har numera egna lägenhetsnummer till våra bostäder. Detta nummer finns på den månatliga avin och är samma för samtliga hus. De lägenhetsnummer som Riksbyggen använder finns på ditt kontrakt och även uppsatt på huset.

Riktlinjer för god boendemiljö

VI HAR Omvänd bevisbörda – styrelsen måste bevisa att vi följer reglerna. Kunskapskrav – vi måste vara uppdaterade i miljöfrågor. Försiktighetsprincipen – vidta åtgärder vid risk för människors hälsa/miljö. Vi får inte sälja/använda skadliga produkter. STYRELSENS ÅLIGGANDEN Av medlemmar rapporterade